Protokoll för vid årsmöte

med boende och styrelsen för

 Lyckornas husvagnscamping

Plats: Aktivitetshuset

Tid: söndag 9/8-09

 

1. Mötets öppnande

 Valle hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

2. Fastställande av dagordning

Förslagen dagordning godkändes.

 

3. Val av justerare tillika rösträknare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Conny Johansson pl.163,

Tage Johansson pl.138.

 

4. Rapporter

Vintertaxan kommer att vara oförändrad 1.55 p.g.a. Arne inter hinner läsa av el mätarna.

Ny hängränna på Lyckoträffen

Måla om båda byggnaderna 2010

Christer Eriksson har ordnat med presenningar som vi kan skydda våra bänkar och bord med när de inte används

 

 

5. Val av årsmötesordförande

Gunnar Thorberntsson valdes

 

6. Val av sekreterare

Irene Morgan valdes.

 

7 Ekonomisk rapport

Alf Gillberg fick ordet.

Inbetalt frivilliga med.avgifter 107 st.

Sålda lotterier alla typer181 st.

Musik 20 500

Sommarfest netto 20 873

Material dansbana m.m. 9 846

Intäkter 72 193

Utgifter 76 911

– 4 217

Plusgiro 2 173

Sparkonto 21 911

 

8. Vår revisor Jan Hansson har gått igenom räkenskaperna, han godkänner den ekonomiska rapporten och räkenskaperna

 

9. Styrelsens ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

10. Frivilliga årsavgifter

Förslag att den skall vara oförändrad, och att de boende som har platser utanför får möjlighet att betala den frivilliga avgiften. Förslag att de får en inbetalningsblankett i början på våren

 

11. Val av kassör på 2 år

Omval på Alf Gillberg.

 

12. Val av 2 st ledamöter, 2 år

Omval på Sven-E Hedengrund 2 år.

Omval Christer Eriksson 1 år

 

13a Val av revisor 2 år

Nyval på Anders Johansson 2 år.

13b. Val av revisorsuppleant 1 år

Nyval på Jan Hansson 1år.

 

14. Val av festkommitté ledamot 1år

Omval på Florens Olsson 1 år

Nyval på Ann-Sofie Ström och Annika Andersson på 2 år

 

15. Val av valberedning 2 st på 1år

Alf Persson, plats nr: 2 får stå öppen till vårsäsongen.

 

16. Övriga frågor

Föreningen kan inte göra så mycket om att det campas på gräsmattan och på parkeringen runt badplatsen. Prata igen med Arne om detta problem.

Belysningen på området har inte blivit bättre. Påpeka även detta till Arne.

 Med gemensamma krafter sätta upp staket runt lekplatsen som ligger på Ankarvägen.

Prata med grannar om det skall göras något runt platsen, tex att klippa träd och buskar.

Stämman godkänner förslaget att ta 50 kr för sommarfesten.

 

17. Avtackning

Carina Lundin och Eva Bohman avtackades med blommor för det arbete dom lagt ner i festkommittén.

 

18. Avslutning

Ordförande tackade fritidskommitten och alla lotteriförsäljare för det arbete som har gjorts under säsongen, och med dessa ord avslutade han mötet.

Även Valle tackade alla för det arbete som har gjorts under säsongen.

 

 

 

 

Irene Morgan                                             Tage Johansson

 

 

Gunnar Thorberntsson                                                     Conny Johansson